Værktøjskasse:

Kommunernes indbudgettering af investeringer

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Kommunernes indbudgettering af investeringer

Når business casen er på plads, skal der tages stilling til, hvordan tilskud, afgifter og besparelser skal indbudgetteres på de kommunale budgetter. Nogle kommuner vælger at indbudgettere de forventede besparelser på forhånd, og dermed finder penge til tilbagebetalinger med det samme, mens andre venter. Det afhænger meget af typen af besparelser. For nogle kommuner vil det også være særligt relevant, hvordan der budgetteres i forhold til servicerammen.

Tilskud  

Investeringskapital fra for eksempel DSI vil i et kommunalt regi blive betragtet som et ”betinget tilskud”. Tilskuddet vil indgå som en driftsindtægt under det kommunale udgiftsloft (servicerammen) på de kommunale budgetter og regnskaber. Udgifterne til indsatsen – eksempelvis ansættelsen af ekstra personale – vil opvejes af de kommunale indtægter i form af det ”betingede” tilskud, og netto-effekten i forhold til servicerammen vil derfor være neutral. På den måde finder der en ”nettoficering” sted, hvor indtægter og udgifter går ud med hinanden, og således belaster det ikke servicerammen, når kommuner afholder merudgifter i forbindelse med den ønskede investering.

Tilbagebetaling

Ved tilbagebetaling af investeringen vil det isoleret set belaste servicerammen, men her forudsættes samtidig, at kommunen har opnået en reduktion i sine udgifter jf. investeringens business case. Hvis budgetforbedringen ligger inden for servicerammen og er større end tilbagebetalingen, vil investeringen bidrage til øgede forbrugsmuligheder inden for servicerammen. Hvis budgetforbedringen realiseres ved besparelser på udgifter til overførselsindkomster, som ligger uden for servicerammen – for eksempel ved at borgere kommer ind på arbejdsmarkedet – vil investeringen isoleret set mindske forbrugsmulighederne inden for servicerammen. Men der vil være tale om en positiv effekt målt i forhold til kommunens samlede økonomi.

Forpligtigelse i regnskabet

Det er ikke påkrævet, at kommunen deponerer midler til eventuel tilbagebetaling af tilskuddet og til betaling af det aftalte afkast, når den indgår en kontrakt med en investor. Kommunen skal dog i sit regnskab optage en eventualforpligtelse svarende til en eventuelt tilbagebetaling til investor.

Læs mere om kommunernes muligheder for at investere i velfærdsindsatser og hvad det betyder i relation til den kommunale serviceramme her.