Ordbog til at forstå sociale investeringer

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

A

Afkast er et udtryk for gevinsten eller tabet af en investering i en bestemt tidsperiode.

Et udtryk for investorenes minimumafkast/maksimale tab og er opgjort som en andel af den samlet investeringssum. Et afkastgulv bruges til mindske risikoen for større tab hos investorerne.

Et loft over investorernes gennemsnitlige årlige afkast henover investeringsperioden. Et afkastloft kan sikre, at de kommunale budgetgevinster ikke bliver udhulet ved en potentielt meget vellykket indsats.

En formueforvalter er en person eller institution, der kontrollerer og forvalter formuer på vegne af andre med henblik på at øge formuerne.

B

Det mest sandsynlige udfald

Baseline er en måling, som foretages før indsatsen finder sted. Baseline data er vigtig at indsamle for at kunne måle progressionen og effekten af en indsats.

En bestiller er en organisation som er ansvarlig for idriftsættelse af en serviceydelse. Inden for sociale effektinvesteringer er bestilleren typisk outcomebetaleren og vil oftest være en central eller lokal offentlig myndighed, en multilateral organisation eller en filantropisk aktør.

En investerings betalingsmodel udgøres af alle betalingsmålene samt en betalingsplan, der beskriver tidspunkterne for udbetalinger og tilbagebetalinger. Sammen med business casen udgør betalingsmodellen det økonomiske grundlag for en investering.

Betalingsmål er på forhånd aftalte mål som, hvis de opnås, afføder en tilbagebetaling til investorerne. Betalingsmål reflekterer som oftest budgetgevinster hos offentlige myndigheder, men der kan også måles på indikatorer, som ikke er direkte forbundet med budgetgevinster, såsom at borgeren fastholdes i indsatsen eller opnår øget livsmestring. Et eksempel kan være, at kommunen betaler X kr. per borger i målgruppen, som er rykket fra sygedagpenge til ordinær beskæftigelse to år efter en indsats. Der er typisk et overlap mellem betalingsmål og effektmål, men de er ikke altid én til én.

En betalingsstrøm er de beløb som ryger ind og ud af en virksomhed/institution inden for en specifik tidsperiode. På engelsk kaldes det et cashflow.

Når investorer giver tilskud til en indsats på baggrund af én eller flere betingelser. For eksempel er det som regel en betingelse, at et tilskud kun må anvendes til indkøb af den aftalte indsats. Overholdes betingelserne ikke, har investorerne ret til ikke at udbetale tilskuddet og få tilbagebetalt allerede udbetalt tilskud.

Ifølge OECD[1] er blended finance den strategiske brug af offentlige og private udviklingsmidler med henblik på at mobilisere yderligere privat kapital til at opnå bæredygtige mål. Mere specifikt bruges blended finance i en social investeringssammenhæng, blandt andet til at fordele risiko mellem parter med forskellige risikopræferencer.

[1] https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/

Bløde resultatmål er mere subjektive resultatmål, det kan fx være en persons selvevaluering. De måles næsten altid på individ- eller familieniveau snarere end på tværs af målgruppen. Bløde mål kan også være vurderinger fra sagsbehandler.

En investerings breakeven er det punkt, hvor indtægterne fra investeringen er lig med den investerede kapital. Med andre ord er breakeven et udtryk for, hvornår en investering har tjent sig selv hjem.

En Business Angel er en ofte meget velhavende person, som investerer en væsentlig mængde kapital i en virksomhed med henblik på at udvikle virksomheden ud fra egen tro på projektet.

En business case beskriver økonomiske gevinster, omkostningerne og risikoen der er forbundet med en investering. Der indgår bl.a. størrelsen og tidspunktet for alle gevinster og udgifter samt, investeringens afkast og nutidsværdi.

C

Cherry picking er når en indsats bliver fokuseret på de mindst udsatte borgere, fordi de er nemmest at flytte. Det er et incitament, som kan opstå under payment by result kontrakter. Et eksempel kan være en beskæftigelsesindsats til borgere på overførselsindkomst, hvor investoren får tilbagebetaling per borger, der flyttes fra overførselsindkomst til ordinær beskæftigelse. Her kan investoren, set med finansielle briller, have incitament til få indsatsen fokuseret på de borgere, som er nemmest flytte, da det vil give det højeste afkast. Det er dog problematisk for kommunen, da det at flytte de mindst udsatte borgere typisk ikke er det, kommunerne har brug for hjælp til, og samtidig vil det resultere i de mindste budgetgevinster. Den Sociale Investeringsfond er ikke bekendt med cherry picking i en dansk kontekst, bl.a. fordi det er den offentlige myndighed, der visiterer målgruppen til indsatser i regi af sociale investeringer.

En metode til at estimere de totale forventede fordele af en indsast, for at sammenligne dem med de totale forventede omkostninger. Analysen bruges til at kvantificere alle omkostningerne og fordele i kroner og øre og vurdere om fordelene opvejer omkostningerne.

Se cherry picking.

D

En grafisk fremstilling af udviklingen i en investering.

Diskonteringsrenten er den rente, der bruges for at gøre fremtidige betalinger sammenlignelige med nutidige betalinger. Jo højere diskonteringsrenten er, jo mindre er betalinger i fremtiden værd.

Den dobbelte bundlinje er et centralt princip inden for sociale investeringer og referer til, at en investering både skal skabe en forbedring for den enkelte borgers liv (den sociale bundlinje) og give en budgetøkonomisk gevinst hos offentlige myndigheder (den økonomiske bundlinje).

En due diligence analyse er en undersøgelse af en organisations finansielle, organisatoriske og operationelle styrker og svagheder, typisk med henblik på at investere i, eller samarbejde med organisationen.

E

Ændringer som alene kan tilskrives indsatsen. For at måle på effekter, skal der kontrolleres for de ændringer, der ville være sket uanset om indsatsen var gennemført. Det er muligt, hvis man kender den kontrafaktiske situation, dvs. de ændringer som ville være sket uden en indsats. Hvis der opsætte mål for investerings effekter kaldes de effektmål.

En effektkæde beskriver sammenhængen mellem en indsats og resultaterne af indsatsen, ved at beskrive de vigtigste årsags-virkningssammenhænge.

Se Effekter.

Expression of interest (EOI), er et udtryk for en uformel interessetilkendegivelse, som oftest bruges i indledende udbudsrunder eller opkøb af virksomheder.

Environmental, Social and Governance (ESG) er en bred betegnelse for investeringer i bæredygtige aktiver der lever op til en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige standarder.

Evalueringer bruges til besvare specifikke spørgsmål, som ofte er relateret til design, implementering og resultater. En evaluering kan være en monitorering af en igangværende indsats eller en måling efter endt indsats. En evaluering bygger på samfundsfaglige metoder og professionelle standarder.

I en social investeringskontekst bruges evalueringer blandt andet til at bestemme, hvorvidt en indsats har haft en effekt på resultat- og betalingsmål. Der kan også foretages evalueringer på processen med henblik på fremtidig læring.

F

Et family office er en privat formueforvalter, som forvalter meget velhavende familiers formuer med henblik på at øge formuerne.

En filantropisk fond er en paraplybetegnelse for forskellige fondskonstruktioner, som har det tilfælles, at de uddeler midler til velgørende og almennyttige formål. Eksempler på forskellige typer af fonde er erhvervsdrivende fonde, almene fonde og fondslignende foreninger.
Definition af de forskellige fondstyper (pdf).

En forandringsteori er en teori eller hypotese om, hvordan en indsats forventes at virke. En forandringsteori forsøger at skabe klarhed om, hvordan man når fra aktiviteter til resultater. Det gøres ved at kortlægge de kausale og logiske sammenhænge mellem hver enkelt aktivitet og de forventede resultater, både på kort og lang sigt.

Frafaldsprocenten er andelen af deltagere, der ikke gennemfører et indsatsforløb. Det er vigtigt at tage højde for frafaldsprocenten i payment-by-result kontrakter, da indsatsens succesrate ofte er baseret på dem der gennemfører indsatsen. Hvis man regner succesraten på alle der er visiteret til indsatsen, dvs. uden at tage højde for frafald, vil man ofte overestimere antallet der opnår målene.

Fund of funds er en investeringsstrategi, hvor en fond investerer i andre fonde, i stedet for at investere direkte i aktier, obligationer eller andre aktiver.

En følsomhedsanalyse bruges til at bestemme, hvor følsom en investering eller værdiansættelse er for ændringer i forudsætningerne. Man kan for eksempel analysere på, hvad det betyder for en investering, hvis færre eller flere opnår de aftalte resultater. Ved at analysere på de forskellige udfald for de aftalte resultater kan man belyse, hvor de største risici i investeringer er.

G

Gearing bruges om investeringer, hvor en investor låner penge til at investere, således at de investerede penge overstiger hvor mange penge investoren faktisk ejer. Hvis en fonds investeringer for eksempel er gearet med 150%, betyder det at fonden har investeret halvanden gang så mange penge, som den reelt har af midler.

H

Hårde resultatmål kan måles objektivt og uafhængigt. Fx om et barn er i eller uden for anbringelse eller antallet af indlæggelser på et hospital. Et hårdt mål kan også være et binært resultatmål, dvs. have et binært udfald – enten opnås et resultat, eller også er det ikke opnået.

I

Illikvide investeringer er aktiver, der ikke kan konverteres til penge på kort sigt. Det kan for eksempel være investeringer i fast ejendom eller infrastruktur.

Impact investments er investeringer, som har til formål at løse sociale eller miljømæssige problemstillinger med et krav om samtidig at opnå et finansielt afkast.

Den interne rente for en række fremtidige betalinger (en investering) er den diskonteringsrente, der fører til en nutidsværdi af de fremtidige betalinger på præcis 0 kr. En generel regel omkring den interne rente for en investering er, at den skal være højere end eller lig afkastkravet til investeringen. Afkastkravet bruges nemlig som diskonteringsrente, når en investerings nutidsværdi udregnes. I et tilfælde hvor afkastkravet er højere end den interne rente, vil nutidsværdien af investeringen være negativ, og dermed vil investeringen ikke kunne betale sig fra et økonomisk perspektiv.

Se Nutidsværdi og Diskonteringsrente.

K

De ydelser og løsninger som loven giver myndighederne mulighed for at tilbyde borgere.

Konsekvenserne af en indsats er ændringerne i ydelser og aktiviteter for deltagere som opnår succes. Et eksempel kan være, at en indsats får X pct. i ordinær beskæftigelse (effekten), hvor konsekvenserne af indsatsen kan være, at ydelserne til kontanthjælp og aktivering falder med Y pct.

Det kontrafaktiske forløb er, hvad der ville være sket med en person eller målgruppe i fraværet af en indsats. Når man nedsætter en kontrolgruppe for at kunne måle effekten af en indsats, er det med ønsket om at opsætte det kontrafaktiske scenarie.

En kontrolgruppe er den eller de grupper, der udgør sammenligningsgrundlaget (det kontrafaktiske forløb) i fx lodtrækningsforsøg (RCT’s). Kontrolgruppen skal helst ligne interventionsgruppen (den gruppe som modtager indsatsen) så meget muligt. Kontrolgruppen modtager ingen eller den ”sædvanlige behandling”.

L

Likvide investeringer er investeringer, der hurtigt kan konverteres til penge. Det kan for eksempel være aktier, valuta og obligationer.

Likviditet bruges om en organisations beholdning af penge og midler, som let kan omsættes til penge.

En livscyklus undersøgelse bruges til beskrive, hvordan et typisk liv for en socialt udsat gruppe udfolder sig. Formålet med en sådan undersøgelse er at finde de steder i livet, hvor en intervention giver mest mening i forhold til at skabe en positiv livsændring.

Kommuner og regioner kan lave lokale investeringspuljer, som gør det muligt at foretage interne investeringer på tværs af forvaltningsgrænser. Et eksempel er Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, som kan igangsætte sociale effektinvesteringer, der skal supplere sociale indsatser i kommunen. En investeringspulje skal i denne sammenhæng, forstås som en pulje der arbejder med investeringer hvor det er forventningen, at investeringen skal tilbagebetales og dermed ikke en klassisk uddeling af puljer.

En anden tilgang til sociale investeringer er lån til velfærdsleverandører, der driver indsatser med dokumenterede sociale og økonomiske effekter. Lånene kan for eksempel gå til kapacitetsopbygning og skalering af indsatserne gennem sociale investeringer, så effektive indsatser udbredes til gavn for flere.

M

Når en model har fejl og derfor leverer unøjagtige outputs, eller hvis en model ikke bruges efter hensigten og inden for dens begrænsninger.

En Monte Carlo simulering eller Monte Carlo metoden, er en statistisk metode til at evaluere sandsynlige udfald på baggrund af faktiske, historiske udfald.

Gruppen af personer som lever op til de målgruppekriterier, som er aftalt mellem investeringens parter. De personer som modtager indsatsen er interventionsgruppen.

N

Nutidsværdien er et beregnet tal, der ved at tage højde for en fastsat diskonteringsrente viser, hvor meget en fremtidig betaling eller udgift er værd i dag. Med andre ord tager nutidsværdien højde for, at 100 kroner i dag er mere værd end 100 kroner om et år. Det skyldes, at de 100 kroner i dag kan investeres til en vis risikofri rente og dermed give et afkast i mellemtiden. Nutidsværdien af en flerårig investering er nødvendig at udregne for at bestemme, hvorvidt en investering er rentabel.

O

En obligation er et gældsbrev, hvor en investor låner penge til en låntager som typisk er en virksomhed, stat eller realkreditinstitut. Låntageren (udstederen) forpligter sig til at betale en fastlagte rente og betale lånet tilbage til investoren over en på forhånd aftalt årrække (obligationens løbetid). Der findes to overordnede typer af obligationer: Stående lån og lån med afdrag. Ved et stående lån får investoren udbetalt en løbende rente, men modtager først det investerede beløb på udløbstidspunktet. Ved et lån med afdrag, får investoren løbende udbetalt både renter og afdrag.

På trods af at ”bond” indgår i ”social impact bond”, er der typisk ikke tale om samme slags instrument. Under social impact bonds er tilbagebetalingen afhængig af opnåelsen af resultater, hvorimod betalingen er fastlagt på forhånd ved almindelig obligationer.

Et offentligt-privat partnerskab (OPP) er en type af samarbejde mellem en offentlig myndighed og en privat aktør. Samarbejdet er kendetegnet ved, at den private aktør ikke bare leverer en indsats, men driver den. For eksempel hvis en privat aktør driver et herberg eller står for det kommunale misbrugscenter.

Outcomefonde gør det muligt at dele finansieringen af indsatser mellem forskellige offentlige myndigheder. Tilgangen er anvendt med succes i både Finland og England til at udbrede tværgående indsatser, som skaber økonomiske gevinster på tværs af myndigheds- og/eller forvaltningsgrænser. Outcomefonde er velegnede til at løse velfærdsudfordringer, der går på tværs af for eksempel kommune og stat eller region og kommune.

P

Payment by result er, når en offentlig myndighed betaler for konkrete resultater i stedet for at få leveret en indsats eller aktivitet. Betalingen til leverandøren af indsatsen afhænger dermed af, i hvilken grad de aftalte resultater opnås. Med payment by result påtager leverandøren sig risikoen i stedet for den offentlige myndighed.

Utilsigtede incitamenter som medfører, at folk handler på en måde, der går imod det ønskede formål med en indsats eller investering. Cherry picking og creaming er eksempler på perverse incitamenter, som kan opstå i forbindelse med sociale effektinvesteringer.

Pipeline bruges om en organisations kommende idéer, investeringer og projekter.

Typisk formuleres et primært betalingsmål, som er det vigtigste enkeltresultat i investeringen. Det er det, som myndigheden mest ønsker at påvirke.

Beskriver en individuel persons ”progression”, altså fremskridt. Typisk er det fremskridt på trivsel, adfærd, kompetencer mv. Progression kan både måles på kvantitative skaler fx SDQ, eller mere dialogbaserede værktøjer som FIT.

En progressionsmåling er et værktøj til at måle den enkelte borgers fremskridt under og efter en indsats. Der måles typisk på flere forskellige indikatorer, som indsatsen menes at kunne påvirke. Psykisk og fysisk helbred, faglige kompetencer og generel trivsel er eksempler på indikatorer, som kan indgå i en progressionsmåling.

Proxy-resultatmål er et indirekte resultatmål for det ønskede resultat, som i sig selv er stærkt korreleret (har en klar sammenhæng) med det ønskede resultat, og som bruges når det ønskede resultatet ikke kan måles. Som navnet antyder, træder et proxy-resultatmål i stedet for det faktiske resultat, som er af interesse. Man skal være opmærksom på, at korrelation ikke er det samme som årsagssammenhæng, så der er risiko for at betale for resultater, som har ringe eller ingen effekt på den faktiske mål.

Et eksempel kunne være et projekt med et overordnet mål om langsigtet sundhed. Som proxy kan der måles på hospitalsbesøg. Men ulempen er, at færre hospitalsbesøg ikke nødvendigvis betyder bedre langsigtet sundhed. Færre hospitalsbesøg kan også være et udtryk for at borgeren ikke prioriterer at tage til lægen på trods af et behov, eller at der er opstået længere ventetid på hospitalsbesøg.

R

Et rate card er et skema, der illustrerer, hvor meget der skal tilbagebetales til en investor når fastsatte succesmål bliver opfyldt.

Randomized Control Trials (RCT) hedder på dansk et lodtrækningsforsøg, og er et studie, der forsøger at måle effekten af en intervention ved tilfældigt at inddele målgruppen i en interventionsgruppe, der modtager en behandling/indsats og en kontrolgruppe, som ikke modtager en indsats. Kontrolgruppen viser, hvordan interventionsgruppen havde udviklet sig, hvis ikke de havde fået en indsats. Efter behandling, måles der på de relevante parametre i begge grupper, hvor forskellen fortolkes som effekten af intervention.

Reliabilitet er et udtryk for, hvorvidt et måleinstrument måler præcist og sikkert. Med præcist og sikkert menes, at hvis man fx måler den samme person flere gange, med samme måleredskab, skal der ikke være store afvigelser mellem de forskellige målinger.

Responsivitet er et udtryk for, hvorvidt et måleinstrument er i stand til at registrere forandringer. Hvis et måleinstrument fx kun har en skala på 1 til 3, kan det være svært at registrere progression og forandring. Et sådant måleinstrument vil have lav responsivitet.

En resultatkontrakt er en aftale mellem en eller flere investorer og en offentlig myndighed, hvor betalingerne, velfærdsindsatsen, effektmålene og betalingsmålene beskrives detaljeret.

Ved et rådgivningssamarbejde rådgiver og hjælper DSI en partner med de tidligste stadier af et investeringsoplæg, bl.a. ved at finde eller tilpasse relevante indsatser og afgrænse målgruppen. Et rådgivningssamarbejde kan ses som steppet før et udviklingssamarbejde i forhold til modenhed.

S

Sekundære betalingsmål er resultater, som myndigheden også ønsker at forbedre, men som afdækker en anden dimension af programmets formål.

Når opdeling af velfærdsområder og ansvar på tværs skaber strukturelle barrierer for tværfagligt samarbejde. Det kan både være internt og på tværs af det kommunale, regionale og statslige niveau.

En hjælp eller ydelse som myndighederne er forpligtet til at tilbyde borgerne.

At noget har en ”social impact”, er et udtryk for, at det medfører en væsentlig positiv ændring inden for socialområdet.

Ved at benytte social return on investments, tager man højde for faktorer, der traditionelt set ikke medregnes når en investering evalueres. Det kan for eksempel være socioøkonomiske og miljømæssige faktorer. Kravet til det finansielle afkast kan derfor være lavere, da det ikke er det eneste, der vægtes i investeringen.

Inspireret af social impact bonds er sociale effektinvesteringer kendetegnet ved, at en eller flere eksterne investorer stiller kapital til rådighed for, at offentlige myndigheder kan igangsætte velfærdsindsatser. Myndighederne betaler først, hvis indsatsen indfrier en række på forhånd aftalte mål for sociale forandringer og/eller budgetøkonomiske gevinster. Lykkes indsatsen, betaler myndighederne pengene tilbage til investoren samt en risikopræmie.

Sociale investeringsprogrammer har til formål at løse velfærdsudfordringer ved at levere en indsats, som øger trivslen for en målgruppe af borgere og samtidig fører til en økonomisk gevinst hos myndighederne. Mennesker der trives bedre, har mindre brug for hjælp fra det offentlige, deraf både en menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst, også kendt som en dobbelt bundlinje.

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, som tjener penge på markedsvilkår, men bruger sit overskud på at skabe positive sociale ændringer i samfundet.

Standardafvigelse er et statistisk begreb, der beskriver spredningen i et datasæt. Hvis den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet er stor, siges spredningen at være høj og dermed er der en høj standardafvigelse i dataen. Et eksempel kan være to datasæt bestående af henholdsvis [10,15,20,25,30] og [18,19,20,21,22]. Begge datasæt har et gennemsnit på 20, men det første datasæt har en større spredning og dermed en højere standardafvigelse.

Governance i investeringerne håndteres gennem styreguppen. Styregruppen består af ledende repræsentanter fra de forskellige parter i investeringen, som styrer og overvåger investeringens performance.

Forventningen til en indsats resultat. Det kan for eksempel være, at X% af målgruppen gennemfører indsatsen, at X% af målgruppen oplever øget trivsel eller, at X% kommer i ordinær beskæftigelse.

T

Nægte udbetaling til kommunen (fx hvis der ikke er blevet visiteret tilstrækkeligt mange borgere i indsatsen).

Kræve investeret kapital tilbage fra kommunen såfremt succesraten ikke opfylder et vist niveau.

Tranche betyder ”stykke” eller ”portion”. Kan for eksempel bruges når udbetalingen af en investering sker over flere omgange, hvor hver udbetaling omtales som en tranche.

U

I et udviklingssamarbejde udvikler Den Sociale Investeringsfond sammen med en partner et investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer, bl.a. ved at opstille effektbaserede resultatmål og fastsætte betaling for at indfri målene.

Filantropiske fonde eller andre aktører med risikovillig kapital kan tage den yderste risiko ved sociale investeringer og dermed gøre investeringer mere attraktive for øvrige investorer, fordi de bliver mindre risikofyldte. Garantien bidrager til at engagere filantropisk og privat kapital i velfærd.

V

Validitet er et udtryk for, hvorvidt et måleinstrument belyser det, det skal. Fx skal et måleredskab for trivsel måle individets reelle trivsel og ikke bare humøret på måledagen.

Et begreb der er relateret til nystartede og risikofyldte virksomheder med stort vækstpotentiale. Det kan blandt andet bruges i følgende sammenhænge:

Venture investeringer: Investeringer i relativt nystartede virksomheder, som mangler kapital til at skalere eller igangsætte nye projekter. Der er typisk tale om en egenkapitalsinvestering hvilket betyder, at investoren køber en ejerandel af virksomheden med sin investering. Venture investeringer er kendetegnet ved høj risiko, men også med stort vækstpotentiale og deraf et højt potentielt afkast til investoren.

Venture investor: En investor som laver venture investeringer.

Venture fond: En investeringsfond hvis portefølje består af venture investeringer.

Venture kapital: Risikovillig kapital som investeres i venture investeringer.