Dagbog september 2021

Skrevet af

Mette Mondrup og Rose Heering, der er den første ansatte i projektet - foruden Mette selv.

Hvordan er det at arbejde med måltal, hvilken profil skal de ansatte i projektet have, og hvordan finder vi de unge hjemløse, der kan få gavn af en tidlig og intensiv beskæftigelsesrettet indsats. Mette Mondrup deler sine tanker og foreløbige erfaringer fra investeringen i unge hjemløse i Aarhus

Organisering: projektmedarbejdere – hvem, hvordan og hvad skal de kunne

Vi tror på en projektmedarbejdermodel, hvor alle medarbejdere i projektet skal kunne varetage alle opgaver og herved have flere kasketter på.

De skal både varetage forvaltningen af lovgivningen på social- og beskæftigelsesområdet og agere både uddannelseskonsulent, virksomhedskonsulent og bostøtte. Det gør vi, fordi det giver mulighed for at handle hurtigt og fordi den viden, der genereres i relationen til den unge, ikke skal gå tabt i overleveringen mellem forskellige parter, men netop stå centralt for at kunne lave den mest kvalificerede helhedsorienterede indsats.

Desuden gør vi det ud fra en erfaring i arbejdet med udsatte unge grupper, hvor de unge har sagt og vist, at flere professionelle fagfolk med hver deres agenda ikke nødvendigvis er lig med oplevelsen af samlet fremdrift til gavn for de unge. Tværtimod synes efterspørgslen efter en gennemgående og mere fleksibel person at være fremherskende. Derfor er formålet med organiseringen at afprøve en model, hvor der er én gennemgående person tilknyttet den unge.

Samtidig er vi meget bevidste om, at hver projektmedarbejder bidrager ind i en samlet ”vidensbank” til kollegerne, da nogen naturligt vil have spidskompetencer inden for et eller flere specifikke områder, som øvrige kolleger naturligt skal kunne lukrere på.

På billedet er Mette Mondrup sammen med sin første ansatte, Rose Heering. 

De unge/målgruppen: hvor finder vi dem, og hvem er de? 

Forberedelse: 

  • Screening på cpr. nr. anført med ukendt adresse, kontakt til nuværende rådgivere.
  • Klarlægning af forskellen mellem at være stedløse og hjemløse. Alle er hjemløse, de færreste er stedløse, dvs. de har et sted/flere steder at sove men ikke et sted som er deres hjem.

Vi har fokus på borgere, der er klar til at komme i egen bolig, og som også selv er indstillet på at få en tilknytning til en virksomhed inden for en 3-måneders periode. Det er ikke styrende, hvilke udfordringer de unge har, men mere at de er klar på at samarbejde med os om bolig og tilknytning til virksomhed.

Det er ikke styrende, hvilke udfordringer de unge har, men mere at de er klar på at samarbejde med os om bolig og tilknytning til virksomhed.

Mette Mondrup
Projektkoordinator

Vi arbejder også med at stille os til rådighed for sparring med kolleger i det øvrige ungeteam omkring ”potentielle” unge. Nogle gange opdages en ”hjemløseproblematik” først ved, at de unge ikke lykkedes i de indsatser, der er igangsat, eller ved at de ikke evner at handle på det, der synes åbenlyst i samtalen med rådgiverne.

Vi har også et tæt samarbejde med andre medarbejdere i Aarhus Kommune, der arbejder med unge hjemløse. Herunder de forskellige herberger og private instanser m.v.

Det er vigtigt, at vi er opsøgende og synlige over for vores samarbejdspartnere, så vi ikke glemmes. Derudover er vi i gang med at lave en folder om projektet til udlevering til samarbejdspartnere og kolleger samt et postkort, der kan udleveres til borgeren.

Arbejdet med måltal som præmis 

Udgangspunktet må og skal være, at den unge selv skal føle, at de rykker sig. Derfor er udgangspunktet i den unges perspektiv i forhold til, hvordan de rykker sig, og hvilke forandringer de ønsker, der skal ske.  Centralt er derfor kommunikationen med de unge og de præcise formuleringer og udfyldelse af måltal.

Når vi har de unge med til at sætte måltal, har vi erfaret, at det er vigtigt at tale ind i, hvor de ser sig selv nu i forhold til, hvor de godt kunne tænke sig at være – altså hvilken forandring de ønsker, der skal ske og holde det op mod de beskrivelser, de selv har leveret ind i handleplanerne.

Det giver grobund for et godt samarbejde med den unge, der også får mulighed for at fortælle deres ønsker og drømme for fremtiden, så der også er fokus på dette og ikke kun på udfordringer og støttebehov m.v.

Mette Mondrup
projektkoordinator

Indtil videre har vi spurgt den unge om hvert enkelt punkt i handleplanen; hvor mange ressourcer de selv tænker de har, i forhold til hvor de ville ønske de kunne være? Dette for at kunne tage udgangspunkt i det ved opfølgning efter 6 måneder og gøre den unge mere bevidst om, hvor meget de forhåbentligt har udviklet sig siden opstart i projektet.

I samtalen med den unge bliver handleplanen gennemgået, og den unge bliver foreholdt de ting, som de selv har nævnt som udfordringer og ressourcer samt vores vurdering af støttebehov og ressourcer m.v. Det giver grobund for et godt samarbejde med den unge, der også får mulighed for at fortælle deres ønsker og drømme for fremtiden, så der også er fokus på dette og ikke kun på udfordringer og støttebehov m.v.

Mette Mondrup

Mette er projektkoordinationer i Aarhus Kommune på investeringen i Housing First indsatser til unge hjemløse. 

Telefon: 41 85 87 14
Email: pmme@aarhus.dk