Værktøjskasse:

Governancestruktur

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Governancestruktur

Da der endnu ikke er gennemført mange sociale effektinvesteringer i Danmark, er det vanskeligt at pege entydigt på den mest velegnede governancestruktur.

 Governance er en vigtig del af investeringen og involverer regler og procedurer med det formål at overvåge og styre investeringen. Ustruktureret governance kan føre til udfordringer såsom uvished om roller og ansvar, manglende kontinuitet i arbejdet og manglende resultatopfølgning.

En model, der bliver afprøvet i Aarhus Kommune, er en governancestruktur, der består af en styregruppe og en følgegruppe. Styregruppen tager beslutninger om eventuelle justeringer af betalingsmål og betalingsmodellen, mens følgegruppen løbende følger implementeringen af indsatsen, herunder henvisning og visitation til indsatsen samt gennemførsel og besvarelse af evalueringer med mere. Der er både styre- og følgegruppe mødes cirka to gange årligt.

Styregruppe

Styregruppen består af repræsentanter på chefniveau fra de involverede parter. Det er vigtigt, at medlemmerne har en vis beslutningskompetence, så styregruppen kan være operativ. Styregruppen følger og drøfter indsatsens aktiviteter og resultater samt betalingsstrømmen, som er aftalt i investeringskontrakten og som følges på baggrund af afrapporteringer.

Styregruppen har mulighed for at korrigere investeringskontrakten, hvis der er behov, og der kan opnås konsensus blandt kontraktens parter.

Styregruppen træffer ikke beslutning om faglige udfordringer vedrørende indsatsen, da det er myndigheden eller leverandørens ansvar. Det er vigtigt, at rollefordelingen i styregruppen opretholdes, og for eksempel investorer og evaluatorer ikke tager ansvar for socialfaglige beslutninger.

Styregruppen kan også koordinere ekstern kommunikation og vidensdeling.

Styregruppens formål, sammensætning og opgaver er beskrevet i et kommissorium. Roskilde Kommune og Den Sociale Investeringsfond har lavet kommissorium for en styregruppe, som kan være til inspiration.

Det kan downloades her.

Følgegruppe

Følgegruppen består af repræsentanter fra det operative niveau for eksempel den lokale projektleder fra myndighed(er), eventuelle eksterne leverandører, evaluator eller videnshuse.

For eksempel består følgegruppen i DSI’s investering i anbragte og udsatte børns skolegang af repræsentanter fra leverandøren, Aarhus Kommune samt Rådet for Sociale Investeringer, som arbejder med det praktiske og som er tæt på borgeren.