Værktøjskasse:

Governancestruktur

En mand står og kigger på sin laptop.

Dyk ned i værktøjskassen

Governancestruktur

Da der endnu ikke er gennemført mange sociale investeringer i Danmark, er det vanskeligt at pege entydigt på den mest velegnede governancestruktur.

En model, der bliver afprøvet i Aarhus Kommune, er en governancestruktur, der består af en styregruppe og en følgegruppe. Styregruppen tager beslutninger om eventuelle justeringer af betalingsmål og betalingsmodel, mens følgegruppen løbende følger implementeringen af indsatsen, herunder henvisning og visitation til indsatsen samt gennemførsel og besvarelse af evalueringer m.m. Både styre- og følgegruppe mødes ca. to gange årligt. 

Styregruppe

Styregruppen består af repræsentanter på chefniveau fra de involverede parter. Det er vigtigt, at medlemmerne har en vis beslutningskompetence, så styregruppen kan være operativ. Styregruppen følger og drøfter indsatsens aktiviteter og resultater samt betalingsstrømmen, som er aftalt i investeringskontrakten og som følges på baggrund af afrapporteringer. Styregruppen har mulighed for at korrigere investeringskontrakten, hvis der er behov, og der kan opnås konsensus blandt kontraktens parter. Styregruppen træffer ikke beslutning om faglige udfordringer vedrørende indsatsen, da det er myndigheden eller leverandørens ansvar. Det er vigtigt, at rollefordelingen i styregruppen opretholdes, og fx investorer og evaluatorer ikke tager ansvar for socialfaglige beslutninger.

Styregruppen kan også koordinere ekstern kommunikation og vidensdeling.

Styregruppens formål, sammensætning og opgaver er beskrevet i et kommissorium. Roskilde Kommune og Den Sociale Investeringsfond har lavet kommissorium for en styregruppe, som kan være til inspiration. Dokumentet kan downloades og læses i boksen i højre side. 

Følgegruppe

Følgegruppen består af repræsentanter fra det operative niveau, fx den lokale projektleder fra myndighed(er), eventuelle eksterne leverandører, evaluator eller videnshuse.

Vigtige aktører:

Topledelse, ledelse, projektleder, evt. ekstern leverandør og investor