Sociale investeringer forfra

Skrevet af

Far og barn leger.

Sociale investeringer kan løse velfærdsudfordringer ved at give bedre mulighed for at arbejde mere forebyggende, langsigtet og risikovilligt.

Hvordan fungerer sociale investeringer?

Sociale investeringer er en ny måde at finansiere velfærdsindsatser, hvor fokus er på de sociale og økonomiske gevinster, en indsats skaber. Det er et redskab, der kan styrke velfærden – både for den enkelte og for offentlige budgetter. 

Grundantagelsen er, at det betaler sig at investere i mere effektive indsatser for i takt med, at mennesker får det bedre, får de også mindre brug for offentlige ydelser, og dermed bliver der skabt en gevinst – både for borgeren og for det offentlige. Det kalder man en dobbelt bundlinje, og den er udgangspunktet i en social investering. 

I en social investering bliver parterne enige om en række sociale og økonomiske mål, som en indsats gerne skal skabe, og rundt om dem udvikler man en investeringscase. Koblingen mellem sociale og økonomiske gevinster gør det muligt for investorer, fx Den Sociale Investeringsfond, private investorer eller kommunale investeringsfonde at investere i indsatser til mennesker, der har brug for hjælp til at bedre deres livssituation. Hvis indsatsen skaber de forventede effekter hos målgruppen, betaler den myndighed, som har modtaget investeringen, investeringen og en andel af deres økonomiske gevinst tilbage til investoren. Hvis indsatsen mod forventning ikke skaber de ønskede effekter, betaler myndigheden ikke, og investoren taber investeringen.

Her er sociale investeringer relevante

Sociale investeringer er særligt velegnede til at skabe løsninger på velfærdsudfordringer, der i dag ikke bliver løst grundet forskellige barrierer i velfærdssamfundet.

En barriere kan fx være manglende økonomiske incitamenter til at igangsætte tidlige, forebyggende eller mere effektive indsatser, manglende viden om målgrupper og mulige indsatser eller udfordringer med at samarbejde på tværs af forvaltninger, myndigheder og/eller sektorer. Eksempelvis kan sociale investeringer hjælpe kommuner til at prioritere såkaldte ’kan-opgaver’, som ellers kan være vanskelige at prioritere.

Sociale investeringer kan forankre og udbrede indsatser med dokumenterede sociale og økonomiske gevinster

Sociale investeringer kan forankre og udbrede indsatser med dokumenterede sociale og økonomiske gevinster, som af forskellige årsager ikke prioriteres. Det kan fx skyldes silo- og kassetænkning eller uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter på tværs af offentlige aktører, eller indsatser, hvor tidsperspektivet for et afkast er for langt til at prioritere for den enkelte myndighed.

Et eksempel er udbredelse af Housing First, som trods dokumenterede sociale og økonomiske effekter i 2020 bare var udbredt til 4 pct. af landets hjemløse. Et andet eksempel er udbredelse af evidensbaseret stressbehandling, som kommunerne har svært ved at prioritere, selvom det gavner stressramte og skaber store beskæftigelse- og sundhedsgevinster.

Eksempler på sociale investeringer:

Investering i unge hjemløse i Aarhus:

Housing First til unge hjemløse i Aarhus

Investering i evidensbaseret stressbehandling:

Åben og Rolig – et evidensbaseret program

Beskæftigelse til ikke-vestlige indvandrere i Viborg og Herning:

Beskæftigelsesindsats, Viborg og Herning

Sociale investeringer kan igangsætte og afprøve nye, innovative indsatser

Sociale investeringer kan igangsætte og afprøve nye, innovative indsatser, der tackler velfærdsudfordringer, som endnu ikke er løst. Det er muligt, fordi investorer kan bidrage med risikovillig og langsigtet kapital, der giver rum til at anskue problemer på nye måder, sætte de rette aktører sammen og afprøve nye, perspektivrige tilgange og eventuelt nye leverandører. Med sit fokus på effekter, sikrer tilgangen samtidig systematisk opfølgning på de sociale og økonomiske gevinster fra start.

Fem potentialer med sociale investeringer

Sociale investeringer, logo.

Overkommer strukturelle barrierer

Fx omkostninger og gevinster, der fordeler sig skævt mellem myndigheder, og skaber løsninger på grundlæggende velfærdsudfordringer på tværs.

Far og barn leger.
Sociale investeringer, logo.

Igangsætter tidlige og forebyggende indsatser

Ved at styrke muligheder for, at kommuner, regioner og stat kan handle mere langsigtet og risikovilligt.

En mand står og ser tænksom ud.
Sociale investeringer, logo.

Forankrer og udbreder virksomme indsatser

Indsatser med dokumenterede sociale og økonomiske gevinster bliver prioriteret.

En kvinde sidder på gulvet og ser trist ud.
Sociale investeringer, logo.

Øger de samlede investeringer i velfærd

Ved at aktivere mere langsigtet offentlig kapital og tiltrække risikovillig privat kapital, så det offentlige kan prioritere tidlige og mere effektive indsatser.

Mor og barn står med hinanden i hånden.
Sociale investeringer, logo.

Videreudvikler velfærd ved at styrke viden

Fordi sociale investeringer skaber viden om sociale og økonomiske effekter af velfærdsindsatser.

En kvinde sidder og arbejder med en laptop.