Sociale effektinvesteringer kan styrke hjemløseområdet 

Skrevet af

Jannik Tharben Buchholz.

Jannik Tharben Buchholz, ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Effekt 

Med en ny lov har kommunerne fået øget incitament til at arbejde med Housing First-tilgangen på hjemløseområdet, men særligt i mindre kommuner kan omstillingen skabe udfordringer. Her kan sociale effektinvesteringer hjælpe.

Vi har i Den Sociale Kapitalfond Effekt indtil videre udelukkende lavet sociale effektinvesteringer, hvor resultatbetalingen kommer fra resultater, der omhandler reduktion af overførselsindkomster. Fokus har dermed været at få udsatte borgere i job eller beskæftigelse. 

Og hvorfor så det? Fordi det har været let og intuitivt at forstå, at når et menneske kommer i beskæftigelse eller uddannelse, så får de et bedre liv samtidig med, at en kommune og samfundet får en økonomisk gevinst. Voila! 

Men jeg tror, at vi i fremtiden vil se væsentlig flere sociale effektinvesteringer, der ikke alene fokuserer på uddannelse eller beskæftigelse. Særligt spår jeg, at sociale effektinvesteringer på hjemløseområdet vil blive endnu mere udbredt og efterspurgt. 

Overgang til Housing First  

Fra den 1. oktober 2023 blev en ny lov implementeret for at tilskynde kommunerne til at finde permanente boliger og yde bostøtte til hjemløse via Housing First-tilgangen. Inden da modtog kommunerne tilskud til midlertidige herberger og forsorgshjem, og det mindskede kommunernes økonomiske incitament til at få borgere hurtigt videre fra herberg og forsorgshjem. Den nye lov begrænser disse tilskud til fire måneder, og når loven er fuldt implementeret, vil det blive reduceret til tre måneder. Efter denne periode skal refusionen anvendes til at give borgeren specialiseret støtte i deres eget hjem. 

Økonomisk incitament er godt – men uden de rette kompetencer eller fx et tilstrækkeligt antal boliger, så vil særligt de mindre kommuner fortsat kæmpe med at få lavet en bæredygtig omstilling til Housing First. 

For som Direktør hos Hjem til Alle alliancen, Kira West sagde i en artikel i Socialt Indblik, kort efter loven var trådt i kraft:  

”Det er ikke noget, man bare lige løser. Det kræver organisering på tværs af forvaltninger og systematisk samarbejde med blandt andet boligforeninger, hjemløsetilbud og psykiatri – og det kræver, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Er man en mindre kommune, kan det være en udfordring at opbygge en specialiseret hjemløseindsats, fordi medarbejderne også har mange andre opgaver.” 

Og hvad skal man så gøre, hvis man er en mindre kommune – eller generelt en kommune, der har behov for en hurtig og effektiv omstilling til Housing First? Man skal gribe i værktøjskassen og finde det redskab, der hedder social effektinvestering. 

Kan støtte mindre kommuner 

Og hvad skal man så gøre, hvis man er en mindre kommune – eller generelt en kommune, der har behov for en hurtig og effektiv omstilling til Housing First? Man skal gribe i værktøjskassen og finde det redskab, der hedder social effektinvestering. 

Ina S. Ringsdal, Chef for Social Indsats og Udvikling i Holbæk Kommune, udtrykker det sådan her i forbindelse med kommunens nye partnerskab med Den Sociale Kapitalfond Effekt (se boks):  

”Vi tror på, at en række velfærdsudfordringer blandt andet kan løftes med sociale effektinvesteringer. Hjemløshed er en kompleks social udfordring og via i dette partnerskab får vi mulighed for at accelerere vores omlægning til Housing First og dermed tilbyde nogle endnu mere effektfulde indsatser til gavn for mennesker i hjemløshed.” 

Som Ina understreger, kan det bestemt være relevant at få hjælp udefra til et komplekst og videnstungt område, der rummer mange udfordringer. Men det kan være dyrt, hvis ikke hjælpen udefra giver værdi. Hvis man anvender en social effektinvestering, sikrer man sig værdien, fordi man som kommune alene betaler, hvis man opnår den ønskede effekt af investeringen.  

Formålet med den sociale effektinvestering behøver ikke udelukkende at være en højere og mere langvarig effekt for en specifik borgergruppe. Den kan også fokusere på at skabe nogle stærke kompetencer og rammer for, at kommunens egne medarbejdere kan lykkes med den resterende del af de hjemløse.  

Formålet med den sociale effektinvestering behøver ikke udelukkende at være en højere og mere langvarig effekt for en specifik borgergruppe. Den kan også fokusere på at skabe nogle stærke kompetencer og rammer for, at kommunens egne medarbejdere kan lykkes med den resterende del af de hjemløse.  

Nyt partnerskab 

Kompetenceopbygning og videndeling er også nøgleord i Den Sociale Kapitalfonds partnerskab med Den Sociale Investeringsfond og Hjem til Alle alliancen, som vi tog hul på i starten af 2024. Formålet med partnerskabet er at understøtte kommunernes omstilling til Housing First, og vi vil netop søge samarbejde med alle kommuner i landet – både de større og de mindre. Fokus er både på kompetenceopbygning og organisering, så der skabes et solidt grundlag for den lokale forankring af Housing First, og på at dele viden om og resultater fra Housing First-investeringerne. 

Som mindre kommune har man derfor mange gode muligheder for at få støtte til omstillingen til Housing First. Grundlæggende er sociale effektinvesteringer en let og økonomisk god måde at arbejde med omstillingen – også selvom man som kommune oplever, at man allerede er godt i gang. 

Social effektinvestering i Holbæk Kommune 

I april 2024 etablerede Den Sociale Kapitalfond Effekt et partnerskab med Holbæk Kommune og leverandøren Trancitmed det formål at understøtte omlægningen af hjemløseindsatsen til en Housing First-tilgang. Partnerskabet løber til juni 2026 og har flere elementer: 

  • En Housing First-indsats for mindst 18 hjemløse personer, som varetages af Trancit. 
  • En boligindsats, der har til formål at identificere en række egnede og permanente boliger til øvrige mennesker i hjemløshed i kommunen.  
  • Et fælles kompetence- og udviklingsspor, der skal udbrede forståelsen for Housing First bredt i kommunen, herunder styrke kompetencerne til at udføre en Housing First-indsats hos alle relevante medarbejdere med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra projektet. 

Læs mere i denne pressemeddelelse (pdf).

Jannik Tharben Buchholz

Jannik er ledende partner for Sociale effektinvesteringer i Den Sociale Kapitalfond.

Telefon: 31 31 92 60
Email: jth@socialkapitalfond.dk