Hop til hovedindhold

Ordbog

I ordbogen kan I finde mange af de begreber, I kan møde i arbejdet med sociale investeringer.

ABCDEFG

H

I

J

K

LMNOP

Q

RSTU

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Vis alle

A

 • Afkast

  Afkast er et udtryk for gevinsten eller tabet af en investering i en bestemt tidsperiode.

 • Asset manager/Formueforvalter

  En formueforvalter er en person eller institution, der kontrollerer og forvalter formuer på vegne af andre med henblik på at øge formuerne.

B

 • Betalingsmodel

  En betalingsmodel beskriver detaljeret alle betalingsstrømme og antagelser, som ligger bag ved en investering. En betalingsmodel indeholder typisk følgende: størrelsen af gevinsterne som kan opnås hos de offentlige myndigheder og sandsynligheden for, at disse gevinster opnås. Størrelse og tidspunkt for tilbagebetalinger fra de offentlige myndigheder til investorerne. Størrelse og tidspunkt for udbetalinger fra investorerne til leverandøren eller de offentlige myndigheder, succesmål, afkast og nutidsværdi og typisk et par figurer som illustrerer ovenstående. Ofte vil en betalingsmodel også opstille forskellige scenarier for at illustrere risikoen ved investeringen.

 • Betalingsmål

  Betalingsmål er på forhånd aftalte mål som, hvis de opnås, afføder en tilbagebetaling til investorerne. Betalingsmål reflekterer som oftest budgetgevinster hos offentlige myndigheder, men der kan også måles på indikatorer, som ikke er direkte forbundet med budgetgevinster, såsom at borgeren fastholdes i indsatsen eller opnår øget livsmestring. Et eksempel kan være, at kommunen betaler X kr. per borger i målgruppen, som er rykket fra sygedagpenge til ordinær beskæftigelse to år efter en indsats. Der er typisk et overlap mellem betalingsmål og effektmål, men de er ikke altid én til én.

 • Betalingsstrøm

  En betalingsstrøm er de beløb som ryger ind og ud af en organisation inden for en specifik tidsperiode.

 • Betinget tilskud

  Når investorer giver tilskud til en indsats på baggrund af én eller flere betingelser. For eksempel er det som regel en betingelse, at et tilskud kun må anvendes til indkøb af den aftalte indsats. Overholdes betingelserne ikke, har investorerne ret til ikke at udbetale tilskuddet.

 • Breakeven

  En investerings breakeven er det punkt, hvor indtægterne fra investeringen er lig med den investerede kapital. Med andre ord er breakeven et udtryk for, hvornår en investering har tjent sig selv hjem.

 • Business Angels

  En Business Angel er en ofte meget velhavende person, som investerer en væsentlig mængde kapital i en virksomhed med henblik på at udvikle virksomheden ud fra egen tro på projektet.

 • Business case

  En business case beskriver fordelene, omkostningerne og risikoen der er forbundet med en investering. Der indgår bl.a. størrelsen og tidspunktet for alle udbetalinger og resultatbetalinger, afkastet og nutidsværdien af investeringen.

C

 • Cherry picking

  Cherry picking er når en indsats bliver fokuseret på de mindst udsatte borgere, fordi de er nemmest at flytte. Det er et incitament, som kan opstå under payment by result kontrakter. Et eksempel kan være en beskæftigelsesindsats til borgere på overførselsindkomst, hvor investoren får tilbagebetaling per borger, der flyttes fra overførselsindkomst til ordinær beskæftigelse. Her kan investoren, set med finansielle briller, have incitament til få indsatsen fokuseret på de borgere, som er nemmest flytte, da det vil give det højeste afkast. Det er dog problematisk for kommunen, da det at flytte de mindst udsatte borgere typisk ikke er det, kommunerne har brug for hjælp til, og samtidig vil det resultere i de mindste budgetgevinster. Den Sociale Investeringsfond er ikke bekendt med cherry picking i en dansk kontekst, bl.a. fordi det er den offentlige myndighed, der visiterer målgruppen til indsatser i regi af sociale investeringer.

 • Creaming

  Se cherry picking.

D

 • Diskonteringsrente

  Diskonteringsrenten er den rente, der bruges for at gøre fremtidige betalinger sammenlignelige med nutidige betalinger.

 • Dobbelt bundlinje

  Den dobbelte bundlinje er et centralt princip inden for sociale investeringer og referer til, at en investering både skal skabe en forbedring for den enkelte borgers liv og give en budgetøkonomisk gevinst hos offentlige myndigheder.

 • Due diligence

  En due diligence analyse er en undersøgelse af en organisations finansielle, organisatoriske og operationelle styrker og svagheder, typisk med henblik på at investere i, eller samarbejde med organisationen.

E

 • Effektkæder

  En effektkæde beskriver sammenhængen mellem en indsats og resultaterne af indsatsen, ved at beskrive de vigtigste årsags-virkningssammenhænge.

 • Effektmål

  Effektmål er på forhånd aftalte mål, som konkret beskriver, hvilke effekter indsatsen forventes at have. Det kan for eksempel være, at X% af målgruppen gennemfører indsatsen, at X% af målgruppen oplever øget trivsel eller, at X% kommer i ordinær beskæftigelse.

 • EOI – Expression of Interest

  Expression of interest (EOI), er et udtryk for en uformel interessetilkendegivelse, som oftest bruges i indledende udbudsrunder eller opkøb af virksomheder.

 • ESG

  Environmental, Social and Governance (ESG) er en bred betegnelse for investeringer i bæredygtige aktiver der lever op til en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige standarder.

F

 • Family office

  Et family office er en privat formueforvalter, som forvalter meget velhavende familiers formuer med henblik på at øge formuerne.

 • Filantropisk fond

  En filantropisk fond er en paraplybetegnelse for forskellige fondskonstruktioner, som har det tilfælles, at de uddeler midler til velgørende og almennyttige formål. Eksempler på forskellige typer af fonde er erhvervsdrivende fonde, almene fonde og fondslignende foreninger. For en præcis definition af de forskellige fondstyper se her.

 • Fund of Funds

  Fund of funds er en investeringsstrategi, hvor en fond investerer i andre fonde, i stedet for at investere direkte i aktier, obligationer eller andre aktiver.

 • Følsomhedsanalyse

  En følsomhedsanalyse bruges til at bestemme, hvor følsom en investering eller værdiansættelse er for ændringer i forudsætningerne. Man kan for eksempel analysere på, hvad det betyder for en investering, hvis færre eller flere opnår de aftalte resultater. Ved at analysere på de forskellige udfald for de aftalte resultater kan man belyse, hvor de største risici i investeringer er.

G

 • Gearing

  Gearing bruges om investeringer, hvor en investor låner penge til at investere, således at de investerede penge overstiger hvor mange penge investoren faktisk ejer. Hvis en fonds investeringer for eksempel er gearet med 150%, betyder det at fonden har investeret halvanden gang så mange penge, som den reelt har af midler.

I

 • Illikvide investeringer

  Illikvide investeringer er aktiver, der ikke kan konverteres til penge på kort sigt. Det kan for eksempel være investeringer i fast ejendom eller infrastruktur.

 • Impact investment

  Impact investments er investeringer, som har til formål at løse sociale eller miljømæssige problemstillinger med et krav om samtidig at opnå et finansielt afkast.

L

 • Likvide investeringer

  Likvide investeringer er investeringer, der hurtigt kan konverteres til penge. Det kan for eksempel være aktier, valuta og obligationer.

 • Likviditet

  Likviditet bruges om en organisations beholdning af penge og midler, som let kan omsættes til penge.

 • Livscyklus undersøgelse

  En livscyklus undersøgelse bruges til beskrive, hvordan et typisk liv for en socialt udsat gruppe udfolder sig. Formålet med en sådan undersøgelse er at finde de steder i livet, hvor en intervention giver mest mening i forhold til at skabe en positiv livsændring.

 • Lokale investeringspuljer

  Kommuner og regioner kan lave lokale investeringspuljer, som gør det muligt at foretage interne investeringer på tværs af forvaltningsgrænser. Et eksempel er Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, som kan igangsætte sociale effektinvesteringer, der skal supplere sociale indsatser i kommunen. En investeringspulje skal i denne sammenhæng, forstås som en pulje der arbejder med investeringer hvor det er forventningen, at investeringen skal tilbagebetales og dermed ikke en klassisk uddeling af puljer.

 • Lån

  En anden tilgang til sociale investeringer er lån til velfærdsleverandører, der driver indsatser med dokumenterede sociale og økonomiske effekter. Lånene kan for eksempel gå til kapacitetsopbygning og skalering af indsatserne gennem sociale investeringer, så effektive indsatser udbredes til gavn for flere.

M

 • Modelrisiko

  Når en model har fejl og derfor leverer unøjagtige outputs, eller hvis en model ikke bruges efter hensigten og inden for dens begrænsninger.

 • Monte Carlo simulering/metode

  En Monte Carlo simulering eller Monte Carlo metoden, er en statistisk metode til at evaluere sandsynlige udfald på baggrund af faktiske, historiske udfald.

N

 • Nutidsværdi

  Nutidsværdien er et beregnet tal, der ved at tage højde for en fastsat diskonteringsrente viser, hvor meget en fremtidig betaling eller udgift er værd i dag. Med andre ord tager nutidsværdien højde for, at 100 kroner i dag er mere værd end 100 kroner om et år. Det skyldes, at de 100 kroner i dag kan investeres til en vis risikofri rente og dermed give et afkast i mellemtiden. Nutidsværdien af en flerårig investering er nødvendig at udregne for at bestemme, hvorvidt en investering er rentabel.

O

 • OPP

  Et offentligt-privat partnerskab (OPP) er en type af samarbejde mellem en offentlig myndighed og en privat aktør. Samarbejdet er kendetegnet ved, at den private aktør ikke bare leverer en indsats, men driver den. For eksempel hvis en privat aktør driver et herberg eller står for det kommunale misbrugscenter.

 • Outcomefond/resultatbetalingsfond

  Outcomefonde gør det muligt at dele finansieringen af indsatser mellem forskellige offentlige myndigheder. Tilgangen er anvendt med succes i både Finland og England til at udbrede tværgående indsatser, som skaber økonomiske gevinster på tværs af myndigheds- og/eller forvaltningsgrænser. Outcomefonde er velegnede til at løse velfærdsudfordringer, der går på tværs af for eksempel kommune og stat eller region og kommune.

P

 • Payment by result

  Payment by result er, når en offentlig myndighed betaler for konkrete resultater i stedet for at få leveret en indsats eller aktivitet. Betalingen til leverandøren af indsatsen afhænger dermed af, i hvilken grad de aftalte resultater opnås. Med payment by result påtager leverandøren sig risikoen i stedet for den offentlige myndighed.

 • Pipeline

  Pipeline bruges om en organisations kommende idéer, investeringer og projekter.

 • Progressionsmåling

  En progressionsmåling er et værktøj til at måle den enkelte borgers fremskridt under og efter en indsats. Der måles typisk på flere forskellige indikatorer, som indsatsen menes at kunne påvirke. Psykisk og fysisk helbred, faglige kompetencer og generel trivsel er eksempler på indikatorer, som kan indgå i en progressionsmåling.

R

 • Rate card

  Et rate card er et skema, der illustrerer, hvor meget der skal tilbagebetales til en investor når fastsatte succesmål bliver opfyldt. 

 • RCT studie

  Randomized Control Trials (RCT) er et studie, der forsøger at måle effekten af en intervention ved tilfældigt at inddele forsøgsgruppen i en interventionsgruppe, der modtager en behandling/indsats og en kontrolgruppe, som ikke modtager en indsats. Kontrolgruppen viser, hvordan interventionsgruppen havde udviklet sig, hvis ikke de havde fået en indsats. Efter behandling, måles der på de relevante parametre i begge grupper, hvor forskellen fortolkes som effekten af intervention.

 • Resultatkontrakt

  En resultatkontrakt er en aftale mellem en eller flere investorer og en offentlig myndighed, hvor betalingerne, velfærdsindsatsen, effektmålene og betalingsmålene beskrives detaljeret.

 • Rådgivningssamarbejder

  Ved et rådgivningssamarbejde rådgiver og hjælper DSI en partner med de tidligste stadier af et investeringsoplæg, bl.a. ved at finde eller tilpasse relevante indsatser og afgrænse målgruppen. Et rådgivningssamarbejde kan ses som steppet før et udviklingssamarbejde i forhold til modenhed.

S

 • Social impact

  At noget har en ”social impact”, er et udtryk for, at det medfører en væsentlig positiv ændring inden for socialområdet.

 • Social return on investments

  Ved at benytte social return on investments, tager man højde for faktorer, der traditionelt set ikke medregnes når en investering evalueres. Det kan for eksempel være socioøkonomiske og miljømæssige faktorer. Kravet til det finansielle afkast kan derfor være lavere, da det ikke er det eneste, der vægtes i investeringen.

 • Sociale effektinvesteringer

  Inspireret af social impact bonds er sociale effektinvesteringer kendetegnet ved, at en eller flere eksterne investorer stiller kapital til rådighed for, at offentlige myndigheder kan igangsætte velfærdsindsatser. Myndighederne betaler først, hvis indsatsen indfrier en række på forhånd aftalte mål for sociale forandringer og/eller budgetøkonomiske gevinster. Lykkes indsatsen, betaler myndighederne pengene tilbage til investoren samt en risikopræmie.

 • Sociale investeringsprogrammer

  Sociale investeringsprogrammer har til formål at løse velfærdsudfordringer ved at levere en indsats, som øger trivslen for en målgruppe af borgere og samtidig fører til en økonomisk gevinst hos myndighederne. Mennesker der trives bedre, har mindre brug for hjælp fra det offentlige, deraf både en menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst, også kendt som en dobbelt bundlinje.

 • Socialøkonomisk virksomhed

  En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, som tjener penge på markedsvilkår, men bruger sit overskud på at skabe positive sociale ændringer i samfundet.

 • Standardafvigelse

  Standardafvigelse er et statistisk begreb, der beskriver spredningen i et datasæt. Hvis den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet er stor, siges spredningen at være høj og dermed er der en høj standardafvigelse i dataen. Et eksempel kan være to datasæt bestående af henholdsvis [10,15,20,25,30] og [18,19,20,21,22]. Begge datasæt har et gennemsnit på 20, men det første datasæt har en større spredning og dermed en højere standardafvigelse.

T

 • Tranche

  Tranche betyder ”stykke” eller ”portion”. Kan for eksempel bruges når udbetalingen af en investering sker over flere omgange, hvor hver udbetaling omtales som en tranche.

U

 • Udviklingssamarbejder

  I et udviklingssamarbejde udvikler Den Sociale Investeringsfond sammen med en partner et investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer, bl.a. ved at opstille effektbaserede resultatmål og fastsætte betaling for at indfri målene.

 • Underskudsgaranti

  Filantropiske fonde eller andre aktører med risikovillig kapital kan tage den yderste risiko ved sociale investeringer og dermed gøre investeringer mere attraktive for øvrige investorer, fordi de bliver mindre risikofyldte. Garantien bidrager til at engagere filantropisk og privat kapital i velfærd.